Charakteristika vzdělávacího programu

Všechny koncepční záměry, nápady, myšlenky obsažené ve školním vzdělávacím programu (dále jen ŠVP) je možné realizovat pouze ve spolupráci s ostatními zaměstnanci MŠ, s rodiči, s pomocí zřizovatele a dalšími partnery, kteří s MŠ spolupracují. Mateřská škola je otevřená k navazování nové spolupráce. Našim cílem je vytvářet dobré jméno školy, aby se stala vyhledávanou a uznávanou institucí v obci i okolí, k tomu směřuje i vize školy.

VIZE ŠKOLY: „Školka plná pohody“

V naší školce vytvářet bezpečné, podnětné, přátelské prostředí, kde se bude každý cítit dobře a ve spolupráci s rodinou rozvíjet u dětí žádoucí schopnosti, dovednosti a návyky, které uplatní v praktickém životě a v dalším vzdělávání.

Školní vzdělávací program „V beránku pleteme poznání nit - neváhej, přidej se, pevně se chyť“, vychází z Kurikula podpory zdraví v mateřské škole, z Listiny práv a svobod, z Úmluvy o právech dítěte, je v souladu s Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV).

V dnešním moderním světě plném techniky a nejnovějších informací je nutné připravovat dítě od nejútlejšího věku k orientaci a přehlednosti v prostředí, ve kterém vyrůstá. Tak, jako v přírodě jsou určité zákonitosti, díky kterým se v ní udržuje rovnováha, je cílem ŠVP vytvořit pro děti „měkké klubíčko“ pohody plné vlastních zážitků a zkušeností. Předškolní období je základem pro dobrý osobnostní růst dítěte a jeho dalších poznatků a jeho následnou životní cestu, po které půjde a bude se vyrovnávat s překážkami, ale i prožívat radostné a úspěšné chvíle. „Klubíčko“ obecně evokuje představu něčeho bezpečného, útulného a milého, něčeho, čeho se chceme dotýkat, vnímat jeho hebkost, uzavřenost, ale zároveň nás představa „klubíčka“ provokuje k jeho rozmotávání a postupnému poznávání a zkoumání toho, co nastane po jeho úplném rozvinutí. Naše mateřská škola se snaží vytvořit prostředí podobné „klubíčku“, ve kterém se dítě bude cítit bezpečně, bude mít možnost uspokojovat svoje biologické, fyziologické a sociální potřeby, ale zároveň bude cítit nutkání rozmotávat postupně vlákénka a tím získávat nové zkušenosti, poznatky, dovednosti a kompetence.

Motto: „Nerozmotávejme dětem klubíčko, ale pomozme jim najít ten správný začátek, aby si ho dokázaly rozmotat samy“

Toto motto vystihuje, jakým způsobem máme děti vést k osvojování si klíčových kompetencí a tím vytvářet předpoklady pro další vzdělávání. Důležitou roli zde má učitelka, která by měla být pro dítě partnerem, vzorem, ale i tichým průvodcem na cestě za poznáním

Našim úkolem je vycházet z přirozené dětské zvídavosti a touhy objevovat, volit vhodné metody, prostředky a vytvářet takové příležitosti a podmínky, při kterých budou děti aktivními účastníky svého vzdělávání – nedávat dětem hotové poznatky, ale vycházet z prožitkového učení, učení nápodobou a ze spontánních činností dětí, učit děti „děláním“.

Vzdělávání je pro dítě činností přirozenou, pro pedagoga činností cílevědomou

Školní vzdělávací program je rozpracován do témat (integrovaných bloků).  Záměr témat (integrovaných bloků) nastiňuje, co by mělo být ve výchovně – vzdělávacích činnostech obsaženo, k čemu by měly tyto činnosti směřovat, jsou východiskem pro vytváření třídních vzdělávacích programů pedagogů. Při plánování tematických částí pedagog vychází ze složení dětí, z poznatků o dětech, zpětné vazby vlastní práce, z podmínek, ve kterých se vzdělávání uskutečňuje a z pravidelného hodnocení.

Tematické částí jsou naplňovány dílčími vzdělávacími cíli. Tyto dílčí vzdělávací cíle vedou k očekávaným výstupům a ke klíčovým kompetencím – vymezených pro předškolní vzdělávání.