Nově postavená 3-třídní mateřská škola s heterogenními třídami je pro děti otevřena od 1. září 2017.

V Mateřské škole Beranov se svými výchovně vzdělávacími aktivitami snažíme o pocit souladu a harmonie, životní pohody dětí.

Realizace školního vzdělávacího programu vychází z Kurikula podpory zdraví v mateřské škole, z Listiny práv a svobod, z Úmluvy o právech dítěte, je v souladu s Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program má název:

 

„V Beránku pleteme poznání nit-neváhej, přidej se, pevně se chyť“

symbol_beranek.jpg

 

Prostorové podmínky: patrová budova má v přízemí 1 třídu „Kuřátka“ a provozní prostory, v patře jsou 2 třídy „Koťátka“ a „Štěňátka“. Třídy jsou prostorné, světlé, vybavené ergonomickým nábytkem, barevně laděné. Herní prvky nabízejí dětem možnost vybrat si činnost podle vlastních potřeb.

 

Školní zahrada: plně zatravněná plocha poskytuje dětem možnost volného pohybu a sportovně pohybových aktivit. Pískoviště se přikrývají plachtami a jsou zastíněny pergolami, pružinová houpadla přinášejí dětem radost. Děti mají k dispozici dostatek hraček na písek, míče, švihadla, pomůcky pro rozvoj pohybových schopností a dovedností (kuželky, skákací guma, badminton, koloběžky, ...).. Zahrada je vybavena dalšími herními prvky např. vláčkem s vagónkem, branky na fotbal, mlhovištěm, pískovštěm ve tvaru lodě, ... V rámci projektu Přírodní zahrada Beranov 2020 byla zahrada obohacena o envronmentální prvky např.  záhomky pro pěstitelské práce dětí,  kompostér, venkovní přírodní učebnu, výukovou tabuli stromy, ... Na zahradě je naistalováno pítko. Vzrostlá bříza poskytuje zahradě příjemný stín v horkých slunečných dnech.

 

Stravování dětí: mateřská škola nemá vlastní kuchyň, obědy zajišťuje externí firma Česká jídelna, dopolední i odpolední svačiny připravují naše paní kuchařky. z balených surovin. Po celý den je pro děti zajišťován pitný režim. Vycházíme vstříc i lékařsky potvrzeným zvláštním stravovacím návykům (potravinové alergie, celiakie, apod.)

 

 

Filosofie mateřské školy

 

Všechny zaměstnankyně (pedagogické i provozní) musí vytvářet dětem příjemné a vstřícné prostředí, měly by být dětem partnery v jejich světě a životě, ne přemoudřelými mentory. Musí mít stále na paměti, že dětská dušička potřebuje citlivý a jemný přístup, protože v opačném případě bychom ji mohli nenávratně poškodit. Vycházet z potřeb dětí, upřednostňovat jejich osobnostní vývoj, avšak nedávat jim bezbřehou volnost, snažit se jim nenásilně, postupně, ale důsledně vštěpovat pravidla chování ve skupině dětí a dospělých, hygienické návyky, sebeobsluhu, odpovědnost za vlastní jednání, sebekontrolu, vcítění do pocitu druhých, uvědomování si vlastního „Já“ ve společenství lidí. Rozvíjet jazykovou stránku, jemnou a hrubou motoriku, slovní zásobu, předčtenářskou gramotnost, předmatematické představy, schopnost porozumět a pochopit, vědět si rady v nenadálých situacích, poznat nebezpečí, vyvarovat se ho. Snažit se, aby dítě po odchodu z mateřské školy mělo v sobě daný základ pro vlastní uplatnění, aby bylo kompetentní v nejrozličnějších situacích a jednáních, které jej čekají nejen se vstupem do základní školy, ale i v dalším osobním i profesním životě.

 

Každodenním cílem všech zaměstnanců v mateřské škole je snaha o to, aby z našich dětí vyrostli opravdu správní lidé.