STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025


Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

na školní rok 2024/2025

 

Rada městské části Praha-Dolní Chabry schválila výši úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2024/2025 ve výši 1. 500,- Kč měsíčně.

 

 

Dle § 123 školského zákona se vzdělávání v mateřské škole poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku.

 

 

Dále osvobozen od úplaty bude:

 

  • Zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

 

  • Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

 

  • Rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě

 

  • Fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

 

  • Zákonný zástupce pobírající přídavek na dítě

 

 

 

Tyto skutečnosti prokáží zákonní zástupci ředitelce školy.

 

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne daného měsíce.

 

 

 

 

V Praze dne 17.6. 2024                                    Mgr. Miroslava Vašíčková ředitelka školy

Přiložené soubory

Usnesení Rady MČ - stanovení úplaty za předškolní vzdělávání na šk. rok 2024-25.pdf