STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021 - 2022


Čj.: 83/2021

V Praze: 16.6.2021     

 

     

                                                                     

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

pro školní rok 2021– 2022

 

 

V souladu s § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání:

 

 

pro školní rok 2021 – 2022 s účinností od 1.9.2021 takto:

 

1. docházka s celodenním provozem                                                                      1. 011,- Kč 

 

2. děti mající povinnou předškolní docházku a děti s odkladem                                    0,- Kč

    povinné školní docházky

 

 

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10. dne příslušného kalendářního měsíce převodem na účet: 4966353339/0800. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb.,§ 35 odst.1d.

 

Platba je prováděna vždy pod přiděleným VS, který se v průběhu docházky dítěte nemění.

 

 Ukončení docházky dítěte musí být oznámeno ředitelce mateřské školy vždy písemně, jinak bude dítě stále vedeno v evidenci a zákonný zástupce je povinen platit úplatu za předškolní vzdělávání. 

 

 

         

 

        

 

 

 

Mgr. Miroslava Vašíčková

ředitelka mateřské školy