INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12. 4. 2021


INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12.4. 2021

 

  • Do mateřské školy budou přijímány pouze děti bez známek onemocnění.
  • Do budovy nevstupuje žádná osoba s příznaky onemocnění.
  • V den nástupu aktualizujte kontakty (email, telefon), pokud došlo ke změně. Buďte prosím dostupní na telefonu po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole.
  • Pro zákonné zástupce a zaměstnance školy platí povinnost nosit respirátor.
  • Dítě bude mít v mikrotenovém sáčku podepsanou roušku či respirátor (v případě náhlých příznaků nemoci bude použito).
  • Děti budou rozděleny do skupin maximálně po 15 dětech. Provoz bude ve všech 3 třídách.
  • Děti i zaměstnanci budou 2 x týdně testováni (pondělí a čtvrtek ráno).

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

 

  • Testování bude probíhat ráno ve vstupním vestibulu za asistence zákonného zástupce. Rodič obdrží testovací sadu, provede s dítětem odběr a vyčká na výsledek testu (15 minut). Výsledek testu ukáže pověřenému zaměstnanci mateřské školy, který výsledek písemně zaznamená. Test poté vhodí do připraveného igelitového pytle. V případě pozitivního výsledku, škola vystaví potvrzení, že test vyšel pozitivně. Dítě se zákonným zástupcem opustí školu a kontaktuje dětského pediatra.

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, opuštění výuky se vztahuje na všechny děti, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných).

 

  • Dítě, které nebude v pondělí přítomno, bude testováno v den nástupu a poté dle harmonogramu mateřské školy. V tomto případě zazvoňte na třídu, do které dítě dochází, bude Vám předán test, který následně dle instrukcí provedete s dítětem ve vstupním vestibulu.
  • Přivádějte děti průběžně po celou dobu od 6.30 do 8.15 hodin vzhledem k čekání na výsledek testu – 15 minut.

 

Na tomto odkazu naleznete veškeré informace k testování včetně instruktážního videa k provádění testů:  https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021