DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU


Uvedená opatření mohou být ještě upravena či doplněna na základě

aktuálního stavu, proto sledujte pozorně informace

na webových stránkách naší školy.

 

Dodatek školního řádu č.1 „Opatření Covid 19“

 

Tento dokument stanovuje základní provozní podmínky po dobu trvání

zvýšených hygienických a epidemiologických opatření a doporučení, které se liší od standardních podmínek provozu MŠ Beranov a je přílohou Školního řádu s účinností  od 1.9. 2020.  Při nástupu dítěte do mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni se s Dodatkem č. 1 školního řádu seznámit.

 

 • mateřská škola je v mimořádném režimu, provozní doba se zatím neupravuje
 • přivádějte děti průběžně po celou dobu od 6.30 do 8.15 zabráníte tak shlukování v objektu MŠ a vyvarujete se zbytečnému čekání
 • doprovod dítěte omezte na jednu osobu.
 • minimalizujte shromažďování osob uvnitř a v prostorách mateřské školy, po předání/vyzvednutí dítěte opusťte areál mateřské školy
 • adaptace nových dětí bude probíhat bez přítomnosti zákonných zástupců
 • doprovod dítěte vstupuje do budovy mateřské školy pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest /nos, ústa/
 • při vstupu do budovy si vydezinfikujte ruce - dávkovač s dezinfekcí je u hlavních dveří (pouze dospělé osoby), děti si po příchodu do třídy umyjí důkladně ruce.
 • pozdější příchody nebo odchody mimo tuto dobu nebudou možné z důvodu dezinfikování společných prostor mateřské školy - výjimkou je předem domluvená návštěva lékaře
 • doprovázející osoby respektují požadavky zaměstnanců mateřské školy
 • žádáme zákonné zástupce, aby se zdržovali v mateřské škole vždy pouze po nezbytně nutnou dobu
 • při prvním vstupu dítěte do mateřské školy podepíše zákonný zástupce u pí. učitelek písemné Čestné prohlášení o bezinfekčnosti a neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
 • současně zákonní zástupci podepíší seznámení s tímto dodatkem školního řádu
 • mateřská škola nemá stanovený nejvyšší povolený počet dětí na třídě
 • informujeme zákonné zástupce, že s ohledem na chybějící učitele a množství přihlášených dětí do mateřské školy a s tím související zajištění provozu, může docházet ke spojování dětí na patrech, školní zahradě a střídání učitelů ve třídách
 • informujeme zákonné zástupce, že nelze zabránit těsnému kontaktu dětí, půjčování hraček a předmětů, společnému stravování
 • děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy v prostorách školy (včetně zahrady) nemusí nosit roušky
 • zaměstnanci a děti jsou povinni řídit se aktuálními, obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platným

doporučeními orgánů veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem COVID 19

 • přes veškerá nastavená opatření se dítě může nakazit jako kdekoli jinde; v současné situaci je tedy nezbytné, aby byl rodič telefonicky k zastižení při podezření na možné příznaky COVID 19 u jeho dítěte. V takovém případě bude dítě umístěno do samostatné místnosti a rodič bude neprodleně telefonicky kontaktován
 • v případě nemožnosti zachování provozu z důvodu chybějícího personálu může ředitelka školy provoz mateřské školy zkrátit nebo omezit
 • v případě prokázání nákazy COVID 19 v mateřské škole se bude postupováno dle pokynů KHS

Předávání dětí

 • počet osob v šatně omezte, v případě potřeby vyčkají ve vestibulu
 • v prostoru šaten je vstup omezen na co možno nejkratší dobu
 • doprovázející osoba se pohybuje pouze v šatně a vždy v roušce
 • doprovázející osoba zajistí převlečení do oblečení, které je pouze do třídy
 • oblečení na pobyt venku má dítě v přihrádce, pyžamo si dítě vezme do třídy
 • zákonní zástupci zajistí 2 kusy podepsaných roušek pro případ ohrožení nákazou – v uzavíratelném igelitovém sáčku umístěné v přihrádce, v šatně
 • z důvodu zajištění všech bezpečnostních hygienických opatření počítejte s časovou prodlevou (využijte celou dobu příchodu 6.30 – 8.15)
 • po příchodu do třídy si každé dítě nejprve důkladně umyje ruce
 • Děti si do mateřské školy nebudou nosit žádné hračky, výjimkou je plyšová hračka (která lze vyprat) na spaní, pokud se bez ní dítě neobejde - vypranou plyšovou hračku doneste spolu s čistým pyžamem, plyšák zůstane v balíčku dítěte po celý týden, plyšáka si odnesete spolu s pyžamem na vyprání (1x týdně)

Ranní filtr

Epidemiologická opatření

Do školy nesmí vstoupit NIKDO s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID 19 /zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest/.

 • rodiče svým dětem každý den ráno změří teplotu
 • učitelky mateřské školy při předání dětí budou provádět ranní filtr: vizuální kontrola zdravotního stavu
 • všechny třídy jsou vybaveny bezkontaktními teploměry
 • pokud bude mít dítě příznaky respiračního onemocnění – kašel, rýma nebo

teplotu 37 °C a více, nebude do mateřské školy přijato

 • učitelka je oprávněná nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu. Pokud se tyto příznaky objeví během dne pobytu dítěte v MŠ, mají zákonní zástupci povinnost si dítě bezprostředně vyzvednout.
 • mateřská škola zajistí umístění dítěte, u kterého se projeví respirační onemocnění, teplota, na izolaci - samostatná místnost
 • v případě výskytu respiračního onemocnění, teploty u jednoho z dětí, jsou učitelky i děti povinni nasadit roušky a mít je do doby, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte
 • pro návrat dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé, a že může do kolektivu
 • zdravotního stav dětí se sleduje během celého dne
 • pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře

Hygienická opatření

 • zvýšená frekvence dezinfekce ploch a povrchů /kliky, zábradlí, zvonky, spínače světla/- několikrát denně
 • zvýšená pozornost je věnována dezinfekci dětských stolů a židliček
 • po celou dobu platnosti je zakázán suchý úklid
 • pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí virucidní aktivitou
 • v prostorách mateřské školy bude docházet ke zvýšené desinfekci prostor
 • umyvárny toalet jsou ve všech třídách vybaveny bezkontaktním dávkovačem na mýdlo a bezkontaktním zásobníkem na jednorázové papírové ručníky
 • ve vstupním vestibulu mateřské školy je umístěn pro zákonné zástupce (doprovázející osoby) stojan s aplikátorem dezinfekčního prostředku
 • v šatnách jednotlivých tříd jsou umístěny nádoby s dezinfekcí, které jsou k dispozici zákonným zástupcům
 • významným preventivním faktorem je časté větrání
 • ve třídě s ohledem na zajišťování dezinfekce bude omezeno množství hraček- plyšová zvířátka, šaty na převlékání a další
 • do odvolání nebudou děti nosit do mateřské školy hračky, knihy a další předměty, výjimkou jsou plyšové hračky na spaní, pokud se bez ní dítě neobejde (nosí se společně s pyžamem a po celý týden musí zůstat v balíčku dítěte, odnáší se 1x týdně na vyprání s pyžamem)
 •  zaměstnanci mateřské školy používají jednorázové rukavice při výdeji stravy, při dopomoci s osobní hygienou nebo likvidaci odpadů;

Pobyt venku

 • pro pobyt venku využívá mateřská škola hlavně školní zahradu
 •  každá třída (skupina dětí) bude mít na školní zahradě přidělený svůj prostor, o nějž se bude střídat
 • pokud to počasí dovolí, převážnou část dne budeme trávit venku; je nutné sledovat předpověď počasí a k tomu přizpůsobit oblečení dětí, dejte dětem vhodné a přiměřené oblečení, jiné do třídy a jiné na pobyt venku, včetně náhradního oblečení pro případ nějaké nehody (polití, umazání, …)
 • zajistěte v letních měsících aplikaci krému s odpovídajícím faktorem, učitelky nebudou s ohledem na zvýšené hygienické opatření děti krémem mazat
 • na školní zahradě se nebude do odvolání s ohledem na zvýšené hygienické opatření používat pítko, pití bude zajištěno jednorázovými kelímky

Školní stravování

 • školní stravování bude probíhat v běžné podobě
 • 1. den nepřítomnosti dítěte si mohou rodiče vyzvednout oběd do jednorázových nádob zakoupených MŠ (nelze nosit nádoby svoje vzhledem k možné kontaminaci) v obvyklou dobu 10.30 – 11.00 hodin u vchodu do hospodářského pavilonu
 • obědy, svačiny nebudou probíhat sebeobslužně
 • příbory, jídlo, pití bude vydávat personál MŠ

Školní vzdělávací program

 • je přizpůsoben momentální situaci, ve všech třídách jsou pro děti připraveny projekty v rámci prosociálních vztahů v dětské skupině
 • kulturně vzdělávací akce a zájmové kroužky budou probíhat podle momentální situace
 • co nejvíce činností se budeme snažit přesunout ven
 • do odvolání se v MŠ nebudou konat akce, na které dojíždíme MHD, výlety (budou realizovány dle situace na jaře a jeden před prázdninami) a společné akce s rodiči

Odpolední odpočinek

 • odpočinek dětí bude probíhat ve vyvětrané místnosti
 •  děti se budou převlékat do čistého pyžama
 •  mezi lehátky se budeme snažit zajistit dostatečný rozestup;

Úplata za předškolní vzdělávání

 • Pokud dojde k uzavření mateřské školy, bude vypočítána poměrná část úplaty za předškolní vzdělávání (školné), školné bude sníženo.

Uvedená opatření se mohou měnit dle nově vydaných nařízení vlády a provozních podmínek.

V Praze dne 31.8. 2020

S účinností od 1.9. 2020                                                               Mgr. Miroslava Vašíčková