ORGANIZAČNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ OD 1.9. 2020 AKTUALIZOVANÁ K 31.8. 2020


Organizační a hygienická opatření od 1.9. 2020

Bliže specifikováno v Dodatku školního řádu č.1 

 

Základní pravidla pro provoz v době zvýšených hygienických a epidemiologických opatření (pro návštěvníky školy, rodiče a děti)

 

Uvedená opatření mohou být ještě upravena či doplněna na základě

aktuálního stavu, proto sledujte pozorně informace

na webových stránkách naší školy.

 • Příchod do mateřské školy od 6.30 – 8.15, přivádějte děti průběžně po celou dobu, zabráníte tak shlukování v objektu MŠ a vyvarujete se zbytečnému čekání
 • Minimalizujte shromažďování osob uvnitř a v prostorách mateřské školy, po předání/vyzvednutí dítěte opusťte areál mateřské školy
 • Doprovod dítěte omezte na jednu osobu.
 • Použijte zakrytí nosu a úst v budově mateřské školy
 • Adaptace nových dětí bude probíhat bez přítomnosti zákonných zástupců
 • Nikdo s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, rýma, kašel, dušnost, bolest v krku, hlavy, svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nesmí do MŠ vstoupit:                                                                                                                                             
 • pokud jsou příznaky infekčního onemocnění u dítěte patrné již při příchodu, nebude do MŠ přijato,
 • pokud se příznaky infekčního onemocnění vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte v MŠ, bude umístěno do samostatné místnosti a rodiče budou neprodleně informováni s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte, je nezbytné, aby byl zákonný zástupce telefonicky k zastižení po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole
 • v případě příznaků infekčního virového onemocnění budeme vyžadovat lékařské potvrzení při nástupu zpět do mateřské školy
 • Dítěti doneste 2 roušky v igelitovém sáčku a dejte je do šatny – přihrádky dítěte (pro případ zjištění příznaků infekčního onemocnění)
 • Pokud dítě trpí alergií s příznaky infekce (kašel, rýma, …), zákonný zástupce předloží lékařské potvrzení.
 • Při vstupu do budovy si vydezinfikujte ruce - dávkovač s dezinfekcí je u hlavních dveří (pouze dospělé osoby, děti si po příchodu do třídy umyjí ihned důkladně ruce).
 • Děti si do mateřské školy nebudou nosit žádné hračky, výjimkou je plyšová hračka na spaní, pokud se bez ní dítě neobejde - vypranou plyšovou hračku doneste spolu s čistým pyžamem, plyšák zůstane v balíčku dítěte po celý týden, plyšáka si odnesete spolu s pyžamem na vyprání (1x týdně)
 • Při prvním vstupu dítěte do mateřské školy podepíše zákonný zástupce u pí. učitelek Čestné prohlášení o bezinfekčnosti a neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení se Školním řádem a s Dodatkem Školního řádu č. 1 (tyto dokumenty si pročtěte na webových strákách)
 • Do odvolání se v MŠ nebudou konat akce, na které dojíždíme MHD, výlety a společné akce s rodiči

Realizací těchto pravidel škola naplňuje svou povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání podle § 29 školského zákona, resp. povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců podle příslušných ustanovení zákoníku práce.

 

V Praze dne 31.8. 2020